Salklas Aksyon

Salklas Aksyon

1 Di non ou.
2 Repete non ou.
3 Eple non ou.
4 Enprime non w.
5 Siyen non ou.
6 kanpe.
7 Ale nan tablo an.
8 Ekri sou tablo an.
9 Efase tablo a.
Chita chita. / Mete chèz ou.
11 Louvri liv ou a.
12 Li paj dis.
13 paj etid dis.
14 Fèmen liv ou a.
15 Mete lwen liv ou a.
16 Leve men ou.
17 Mande yon kesyon.
18 Koute kesyon an
19 Reponn kesyon an.
20 Koute repons lan.
21 Fè devwa ou yo.
22 Pote nan devwa ou yo.
23 Ale sou repons yo.
24 Korije erè ou yo.
25 Men nan devwa ou yo.
26 Pataje yon liv.
27 Diskite kesyon an.
28 Ede youn ak lòt.
29 Travay ansanm.
30 Pataje ak klas la.


31 Gade nan diksyonè an.
32 Gade yon mo.
33 Prononse mo a.
34 Li definisyon an.
35 Kopi mo a.
36 Travay pou kont li / / pwòp travay ou.
37 Travay avèk yon patnè.
38 Kraze moute nan ti gwoup.
39 Travay nan yon gwoup.
40 Travay kòm yon klas.
41 Pi ba tout koulè yo.
42 Fèmen limyè yo.
43 Gade nan ekran an.
44 Pran nòt.
45 Vire sou limyè yo.
46 Pran yon moso papye.
47 Pase tès yo.
48 Reponn kesyon yo.
49 Tcheke repons ou yo.
50 Kolekte tès yo.
51 Chwazi repons ki kòrèk la.
KÒD Sèk repons ki kòrèk la.
53 Ranpli nan vid la.
54 Make fèy repons lan. / Jarèt repons lan.
55 Koresponn ak mo yo.
56 Souliye mo a.
57 Lakwa pawòl la.
58 Dekonpoze mo a.
59 Mete mo yo nan lòd.
Ekri sou yon fèy papye apa.