Nimewo Kadinal, Numbers ordinal

Resansman

Numbers: Ki jan yo di- Fraksyon, Dezim, zewo, Pale kalkil ...

Nimewo Kadinal


0 zewo 1 yon sèl 2 de 3 twa
4 kat 5 senk 6 sis 7 sèt
8 uit 9 nèf 10 dis 11 onz
12 douz 13 trèz 14 katòz 15 kenz
16 sèz 17 disèt 18 dizwit 19 nineteen
20 ven 21 ven-yon sèl 22 ven-de 30 trant
40 karant 50 senkant 60 swasanndis swasant
80 katreven kilomèt katrevendis 90 yon santèn
101 yon santèn (ak) yon sèl
102 yon santèn (ak) de 1,000 yon mil
10,000 dis mil 100,000 yon sèl san mil
1,000,000 yon milyon 1,000,000,000 yon sèl milya dola

Nimewo ordinèr

1st premye 2nd dezyèm 3rd twazyèm 4th katriyèm 5th senkyèm
6th sizyèm 7th setyèm 8th wityèm 9yèm nevyèm 10th dizyèm
11th onzyèm 12th douzyèm 13th trèzyèm 14th katòzyèm
15th kenzyèm 16th sèzyèm 17th disetyèm 18th dizwityèm
19yèm diznevyèm 20yèm ventyèm 21st ven-premye 22nd ven-dezyèm
Kantite trantès 30th karantyèm ane yo senkyèm siksè 40th sixtieth 50th seventieth
80th uittieth 90th ninetieth 100th yon santèn
101st yon santèn (ak) premye 102nd yon santèn (ak) dezyèm fwa
1,000th yon sèl milye kilomèt dis milye 10,000th yon santèn milye
1,000,000th yon milyon dola 1,000,000,000th yon sèl bilyonal

1, 3, 5, 7, elatriye nimewo enpè
2, 4, 6, 8, elatriye menm nimewo

+ plis
- mwens
x fwa
/ divize pa
= egal

1 yon sèl
2 de
3 twa
4 kat
5 Èv
6 sis
7 sèt
8 uit
9 nèf
10 dis
11 onz disip
12 douz
13 trèz
14 katòz
15 kenz
16 sèz
17 disèt
18 dizwit
19 diznèf
20 ven
21 ven-yon sèl
22 ven-de
30 trant
40 karant
50 senkant
60 swasant
70 swasanndis
80 katreven
90 katrevendis
100 yon / yon santèn
101 yon / yon santèn ak yon sèl
140 yon / yon santèn ak karant
200 de san pa de santèn
1,000 yon / mil
1,050 yon / mil ak senkant
1,250 yon / mil de san ak senkant
2,000 de mil
100,000 yon / yon santèn mil
1,000,000 yon / milyon
2,000,000 de milyon dola pa de milyon

Nan nimewo gwo (plis pase 999), ekri yon vigil (,) ant dè milye ak dè santèn, tankou 11,000, ak ant dè milyon ak dè milye, egzanp 3,000,000.